People

Staff

 • Takanobu WATANABE, Prof., Dr.
 • Takeo MATSUKI, Visiting Researcher, Dr.
 • Tianzhuo ZHAN, Junior Researcher, Dr.
 • Motohiro TOMITA, Junior Researcher, Dr.
 • Yukiko NOMOTO, Research Assistant

Doctor Course (2nd Year)

 • Sylvia Yuk Yee CHUNG

Master Course (2nd Year)

 • Junwen ZHOU
 • Shuaizhe MA
 • Kaito ODA
 • Jisung KIM
 • Kohei TAKAHASHI
 • Sakika TANABE
 • Taichi NOZAWA
 • Shuhei HIRAO
 • Mengyang LI

Master Course (1st Year)

 • Hasan MAHFUZ
 • Shikang DENG
 • Ziyan LI
 • Katsuki ABE
 • Kazuaki KATAYAMA
 • Ryosuke KATSUYAMA
 • Yusuke KIDA
 • Shunki KUWAJIMA
 • Jun-ya TAKIZAWA
 • Keita NAKAMURA
 • Shuhei YAMAMOTO

Undergraduate Students (4th Year / Senior)

 • Yi XIAO
 • Riku OKAMOTO
 • Tsubasa KASHIZAKI
 • Ayami KUROSAKI
 • Akira NOMIZU
 • Takumi HOSHINA
 • Yuriya MATSUDA
 • Yuji YAMANAKA

Undergraduate Students (3rd Year /Junior)